Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Definities 1.1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Buisstijl.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Buisstijl.nl gevestigd aan Kouwe hoek 3 te Waddinxveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76173380 onder Detailhandel (verkoop via internet) en handelend onder de naam Buisstijl.nl
b. klant: de wederpartij die met Buisstijl.nl een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Buisstijl.nl en de klant wordt op de site geplaatst;
d. website: de website www.buisstijl.nl, die door Buisstijl.nl wordt beheerd.

Artikel 2.

Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Buisstijl.nl en de klant waarop Buisstijl.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Buisstijl.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Buisstijl.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.

Aanbiedingen en offertes 3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 3.2. De door Buisstijl.nl opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. 3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Buisstijl.nl verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Buisstijl.nl niet. 3.5. Buisstijl.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website. 3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en producten 4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 4.2. Aangeboden producten kunnen vervaardigd zijn van natuurlijke materialen. Afbeeldingen van dergelijke producten dienen slechts ter indicatie beschouwd te worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. 4.3. Indien de klant het product zelf samenstelt, dan is de klant verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp van het product. 4.4. Een onderdeel van de producten is het hout. Dit is een natuurlijk product en kan krom trekken. Buisstijl.nl kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Artikel 5.

Totstandkoming van de overeenkomst 5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen of op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Buisstijl.nl. 5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Buisstijl.nl de klant via de e-mail een orderbevestiging dat Buisstijl.nl de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 6.

Levering 6.1. Sommige producten worden als bouwpakket geleverd andere in zijn geheel. Dit staat duidelijk aangegeven bij elk product. 6.2. Buisstijl.nl zal alle producten naar de klant laat opsturen. 6.3. De door Buisstijl.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 6.4. In het geval dat een door Buisstijl.nl met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 7.

Herroepingsrecht 7.1. De klant heeft het recht in een periode van 14 dagen beroep te doen op het herroepingsrecht. Na aanmelding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen  en de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Buisstijl.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na aanmeldingvan het product reeds betaalde gelden restitueren.Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht. 7.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant behalve als er door toedoen van Buisstijl.nl problemen aan het artikel zijn ontstaan. Deze kosten gelden voor het afleveren aan de klant en het retour sturen naar Buisstijl.nl. 7.3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd. Dit is o.a. het geval indien de klant een meubel zelf heeft samengesteld buiten de standaard keuzes in de webshop en/of het artikel als bouwpakket is aangeschafd en door de klant (deels) in elkaar is gezet.

Artikel8.

Klachten 8.1 Buisstijl.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 8.2. Bij Buisstijl.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bijsstijl.nl binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 8.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 8.4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Buisstijl.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschillenonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Buisstijl.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 8.5. Een klacht schort de verplichtingen van Buisstijl.nl niet op, tenzij Buisstijl.nl schriftelijk anders aangeeft. 8.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Buisstijl.nl, zal Buisstijl.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9.

Betaling 9.1. De klant kan het via de website bestelde product betalen middels iDEAL of zoals op de website aangegeven betaalmethoden.

Artikel 10.

Aansprakelijkheid 10.1. Buisstijl.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven. 10.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Buisstijl.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen. 10.3. Buisstijl.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Buisstijl.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 10.4. Buisstijl.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de door Buisstijl.nl verstrekte instructies. 10.5. Buisstijl.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 10.6. Indien Buisstijl.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Buisstijl.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Buisstijl.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Buisstijl.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Buisstijl.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 11.

Overmacht 11.1. In geval van overmacht is Buisstijl.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Buisstijl.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12.

Intellectuele eigendomsrechten 12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Buisstijl.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Buisstijl.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 13.

Geheimhouding 13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.